Keskustelu

Pekka Vtutun tuntuista valtion tukea1.7.2019 21:54
1.7.2019 11.10
KHO: Salon kaupungin olisi tullut huolehtia unionin valtiontukea koskevan sääntelyn soveltuvuuden selvittämisestä kaupungin ja yhtiön välisessä kaupassa KHO: Salon kaupungin olisi tullut huolehtia unionin valtiontukea koskevan sääntelyn soveltuvuuden selvittämisestä kaupungin ja yhtiön välisessä kaupassa
Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupungin ja yhtiön välisen sopimuksen lämmön toimittamisesta kaupungin kaukolämpöverkkoon. Kun kaupunginvaltuuston päätöstä tehtäessä ei ollut luotettavasti selvitetty unionin valtiontukea koskevien määräysten ja säännösten soveltuvuutta kaupungin ja yhtiön väliseen sopimukseen ja kun päätelmää valtiontukimääräysten ja -säännösten soveltumattomuudesta ei ollut tehtävissä myöskään asiaa hallintolainkäytön järjestyksessä arvioitaessa, kaupunginvaltuuston päätös oli syntynyt kuntalain (365/1995) 90 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla virheellisessä järjestyksessä. Korkein hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen ja hallinto-oikeuden päätöksen.KHO:2019:86

Kunnallisasia ? Valtiontuki ? Valtiontuen edellytysten täyttyminen ?Taloudellinen etu ? Markkinaehtoisuuden selvittäminen ? Kaukolämpö

Antopäivä: 1.7.2019
Taltionumero: 3086
Diaarinumero: 2777/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2019:86Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.
1.Turun hallinto-oikeuden päätös 12.7.2016 ja Salon kaupunginvaltuuston päätös 11.12.2014 (§ 123) kumotaan.
2.Salon kaupunki määrätään korvaamaan Salon Energiantuotanto Oy:n oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa yhteensä 15 000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korkeimman hallinto-oikeuden tämän päätöksen antamisesta.Perustelut

1. Pääasia

1.1 Valtiontukea koskeva valitusperuste

1.1.1 Sovellettavat oikeusohjeet

Kuntalain (365/1995) 90 §:n (1375/2007) 2 momentin mukaan kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muuten lainvastainen.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artiklan 1 kohdan mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaan komissiolle on annettava tieto tuen myöntämistä tai muuttamista koskevasta suunnitelmasta niin ajoissa, että se voi esittää huomautuksensa. Jos komissio katsoo, että tällainen suunnitelma ei 107 artiklan mukaan sovellu sisämarkkinoille, se aloittaa 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn viipymättä. Jäsenvaltio, jota asia koskee, ei saa toteuttaa ehdottamiaan toimenpiteitä, ennen kuin menettelyssä on annettu lopullinen päätös.

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007)6 §:n 1 momentin mukaan mainittua lakia sovelletaan kaasun ja lämmön verkkotoiminnan harjoittamiseen, kaasun tai lämmön toimittamiseen näihin verkkoihin ja maakaasumarkkinalaissa (508/2000) tarkoitetun järjestelmävastuun hoitamiseen.
Mainitun pykälän 2 momentin mukaan mainittua lakia ei sovelleta, jos muu kuin 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu hankintayksikkö toimittaa sivutuotteena syntyvää kaasua tai lämpöä julkisen palvelun verkkoihin seuraavien ehtojen täyttyessä:
1.kaasua tai lämpöä tuotetaan muun kuin 1 momentissa tarkoitetun toiminnan harjoittamiseksi;
2.yleiseen verkkoon toimittamisen tarkoituksena on sivutuotteena syntyvän energian hyödyntäminen; ja
3.yleiseen verkkoon toimitettava osuus kaasun tai lämmön kokonaistuotannosta on enintään 20 prosenttia yksikön liikevaihdosta laskettuna viimeksi kuluneiden kolmen vuoden keskimääräisen liikevaihdon mukaan, kulloinkin kuluva vuosi mukaan lukien.Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: