Keskustelu

eeroJuankoski vs. Kittilä11.4.2023 19:30
AKM joskus aiemmin vertasi Juankosken kaupungin ja Kittilän kunnan touhuja 1:1

Kittilän kuntapäättäjät olivat suurella joukolla oikeudessa kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamispäätökseen johtaneista vaiheista. vuosikymmenen kestäneen oikeudenkäyntien aikana.

Prosessin aikana Kittilän kunnassa vaihtui johtavia viranhaltijoita tiuhaan tahtiin.

Kunnanjohtajana oli vuosikausia virassa vt. johtaja.

Vuosien jälkeen käräjäoikeus vapautti virkarikossyylliset vastuusta.

Valitus oikeudenpäätöksestä johti jopa korkeimpaan oikeuteen saakka,, jossa aiemmin hallituksen puhjohtajana toiminut Timo Kurula (kepuloinen)
tuomittiin virka-aseman väärinkäyttämisestä ehdolliseen vankeusrtangaistukseen

Vuosien keskeneräisten oikeusprosessien aikana tämä kyseinen Timo Kurula valittiin Kittilän kunnanjohtajaksi.

Nyt jo kunnanjohtajaksivalinnan ja korkeimman oikeuden päätöksen julkistamisen jälkeen Kittilän kepuloisen kunnanhallituksen kokouksen päätöksellä 02.03.2023 korkeimman oikeuden jo nyt lainvoimainen kunnanjohtajan vankeustuomio tuodaan kunnanvaltuuston käsittelyyn "vain" ilmoitusasiana !!!!!!!!!!!

Näinkö kepuvelijärjestelmä toimii ???

Korkeimman oikeuden päätös asia 2023:17 (R20217546)

Tuomio 60 pv ehdollista vankeutta.

Juankosken keskustan virallinen ääni Re: Juankoski vs. Kittilä11.4.2023 21:44
No näin se toimii.

Juankosken keskustan virallinen ääni Re: Juankoski vs. Kittilä11.4.2023 23:05
"Hitaat ja yksinkertaiset miehet aiheuttavat vähemmän vahinkoa kuin älykkäät ja kunnianhimoiset vastuunalaiseen asemaan päästessään." Akm voisi taitavana matemaatikkona laskea lopputuleman uudelleen.

eeroRe: Juankoski vs. Kittilä12.4.2023 6:15
Missä olivat ne nopeat ja vähemmän älykkäät kepuloiset aikanaan Juankoskella päättämään asioista ????

Yksinkertainen vastaus:

Niitä vaan ei Juankoskelaisista kepuloisista löytynyt ensimmäistäkään.

alan kolmas miesRe: Juankoski vs. Kittilä12.4.2023 13:41
Panenpa tässä alustavasti mietintämyssyyn KITTILÄN RIKOLLISTEN SYYKSI LUKEMISESTA JOHTUVAN RANGAISTUKSEN KKO:SSA.

"KKO:2023:17, 2.3.2023 tuomion rangaistuksen määrääminen
Rangaistuksen määrääminen

68. Rikoslain 6 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan rangaistusta määrättäessä on otettava huomioon kaikki lain mukaan rangaistuksen määrään ja lajiin vaikuttavat perusteet sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys.

Saman luvun 4 §:n mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.

69. Virka-aseman väärinkäyttämisestä tuomitaan rikoslain 40 luvun 7 §:n mukaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Rangaistuksen määräämistä koskevia Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuja tästä rikoksesta ei ole.

70. Rikoslaki ei sisällä nimenomaisia säännöksiä lajinvalinnasta sakon ja vankeusrangaistuksen välillä.

Lajinvalinnassa tältä osin on siten rikoslain 6 luvun 3 §:n nojalla noudatettava rikoslain yleisiä mittaamisperusteita.

71. Määrättäessä rangaistusta virka-aseman väärinkäyttämisessä on perusteltua kiinnittää huomiota keskeisesti tavoitellun hyödyn merkittävyyteen, virkavelvollisuuden rikkomisen tapaan ja teon ilmentämään syyllisyyteen.

Tässä tapauksessa huomiota on kiinnitettävä myös vastaajien toisistaan poikkeaviin asemiin ja vaikutusmahdollisuuksiin asiassa.

72. B:llä on ollut kunnanhallituksen puheenjohtajana keskeinen rooli kunnanhallituksen tekemissä syytteen kohteena olevissa päätöksissä.

Hän on kutsunut kokouksen koolle päättämään ainoastaan näistä asioista sekä tuonut sinne lopputulokseltaan valmiit päätösesitykset.

Hän on johtanut päätösten valmistelua ja ottanut myös asioiden esittelemisen kokouksessa tehtäväkseen kunnanhallituksen kokouksen esittelijänä virkansa puolesta toimineen hallintojohtaja R:n vastustuksesta huolimatta.

Lopuksi hän on saattanut valmistelemansa päätökset täytäntöönpantavaksi.

Hän oli lisäksi saanut ennen muita vastaajia yksityiskohtaista tietoa O:n rikosepäilystä (ks. kohta 43).

Mainittujen seikkojen perusteella hänen toimintansa vaikuttimena on muita vastaajia vahvemmin näytetty olleen tarkoitus hyödyttää O:ta, mikä ilmentää hänessä merkittävää syyllisyyttä. B:n menettelyn seurauksena kunnan päätöksenteon puolueettomuus ja uskottavuus on vakavasti vaarantunut.

Sakkorangaistusta ei näillä perusteilla voida pitää riittävänä rangaistuksena, vaan hänet on tuomittava 60 päivän vankeusrangaistukseen, jonka tuomitsemiselle ehdollisena ei ole estettä.

73. D on ollut kunnanhallituksen varapuheenjohtaja. C puolestaan on esitetyn näytön perusteella ollut tosiasiallisesti huomattavan vaikutusvaltainen jäsen kunnanhallituksessa.

Molempien on näytetty toimineen asiassa aktiivisesti. B:n tavoin he ovat ennen muita vastaajia saaneet yksityiskohtaista tietoa O:hon kohdistuvista väärinkäytösepäilystä (ks. kohta 43).

Mainitut seikat osoittavat heissä suurempaa syyllisyyttä kuin muissa kunnanhallituksen jäsenissä. Heidän osuutensa päätösten tekemisessä ei kuitenkaan ole ollut yhtä suuri kuin B:n, minkä vuoksi heidät voidaan tuomita sakkorangaistukseen.

Oikeudenmukainen päiväsakkojen määrä on 60 päiväsakkoa.

74. A, E ja F ovat olleet kunnanhallituksen jäseniä.

Asiassa ei ole näytetty, että he olisivat saaneet tutkintapyynnön perusteena olleista seikoista yksityiskohtaista tietoa ennen valtuustoinfoa 16.12.2013.

Heillä ei ole näytetty olleen päätöksenteossa tai asian valmistelussa erityistä roolia.

Siten 40 päiväsakon sakkorangaistus on riittävä ja oikeudenmukainen seuraamus heidän syykseen luetusta teosta.

75. G ja H ovat olleet kunnanhallituksen varajäseniä. Kumpikin on ollut 16.12.2013 ensimmäistä kertaa kunnanhallituksen kokouksessa.

He ovat saaneet tiedon osallistumisestaan kokoukseen vain joitakin minuutteja ennen kokouksen alkamista.

Kummallakaan ei ole näytetty olleen päätöksenteossa tai asian valmistelussa erityistä roolia. Heidän syyllisyytensä on selvästi vähäisempi kuin muiden vastaajien.

Siten 10 päiväsakon sakkorangaistus on riittävä ja oikeudenmukainen seuraamus heidän teostaan.

76. Päiväsakkojen rahamäärä perustuu viimeksi vahvistettuun verotukseen lukuun ottamatta C:tä ja G:tä, joiden tulot ovat heidän oman ilmoituksensa mukaan muuttuneet verotuksen vahvistamisen jälkeen.

Oikeudenkäynnin pitkä kesto ja viivästyminen

77. Vastaajat ovat vaatineet, että mahdollista rangaistusta lievennetään rikoksen tekemisestä kuluneen huomattavan pitkän ajan ja oikeudenkäynnin viivästymisen vuoksi.

78. Rikoslain 6 luvun 7 §:n mukaan rangaistusta lieventävänä seikkana on otettava huomioon rikoksen tekemisestä kulunut huomattavan pitkä aika, jos vakiintuneen käytännön mukainen rangaistus johtaisi tästä syystä kohtuuttomaan tai poikkeuksellisen haitalliseen lopputulokseen.

79. Korkein oikeus toteaa, että tässä tapauksessa vakiintuneen käytännön mukaisen rangaistuksen ei ole kenenkään vastaajan osalta arvioitava johtavan kohtuuttomaan tai poikkeuksellisen haitalliseen lopputulokseen.

80. Oikeudenkäynnin viivästymisestä annetun lain (hyvityslaki) mukaan asianosaisella, jonka asian käsittely on viivästynyt tuomioistuimessa viranomaisten vastuulle jäävistä syistä, on oikeutettu hyvitykseen tästä viivästyksestä.

81. Arvioitaessa oikeudenkäynnin viivästymistä on hyvityslain 4 §:n 1 momentin mukaan otettava huomioon oikeudenkäynnin keston lisäksi erityisesti 1) asian laatu ja laajuus, 2) asianosaisten, viranomaisten ja tuomioistuinten toiminta oikeudenkäynnissä sekä 3) asian merkitys asianosaiselle.

Pykälän 2 momentin mukaan huomioon on lisäksi otettava ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö, joka koskee ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen soveltamista.

82. Oikeudenkäynti voi viivästyä joko siten, että oikeudenkäynnin kokonaiskesto muodostuu liialliseksi, tai siten, että jokin oikeudenkäynnin vaihe viivästyy itsessään.

Vaiheen viivästymistä arvioitaessa merkitystä on muun muassa sillä, sisältyykö siihen pitkiä passiivisia ajanjaksoja, jolloin oikeudenkäyntiä ei ole viety eteenpäin (KKO 2021:14, kohta 11).

83. Vastaajien syyksi luettu rikos on tehty 16.12.2013. Esitutkinta on käynnistynyt syksyllä 2014.

Vastaajia on kuultu ensimmäisen kerran esitutkinnassa 1.12.2015?2.3.2016.

Esitutkinta on valmistunut toukokuussa 2017 ja syyteharkinta lokakuussa 2017. Käräjäoikeuden pääkäsittely on toimitettu syksyllä 2018 ja tuomio annettu 28.6.2019.

Hovioikeuden pääkäsittely on pidetty syksyllä 2020 ja tuomio annettu 3.5.2021.

Valituslupa on myönnetty 26.10.2021, ja Korkeimman oikeuden valmisteluistunto on toimitettu 18.3.2022 ja suullinen käsittely 25.4?4.5.2022.

Korkeimman oikeuden tuomio annetaan 2.3.2023.

84. Asian käsittely on edennyt esitutkinnasta lukien ilman passiivisia jaksoja, eikä oikeudenkäynnin minkään yksittäisen vaiheen kestoa voida pitää tässä tapauksessa liiallisena.

Asian kokonaiskesto esitutkintatoimenpiteiden alkamisesta, noin seitsemän vuotta, on kuitenkin huomattavan pitkä, eikä se ole johtunut osaksikaan vastaajien puolella olevista syistä.

Asian kokonaiskesto lähtökohtaisesti puoltaa johtopäätöstä oikeudenkäynnin viivästymisestä.

85. Asiakokonaisuus on kuitenkin ollut hyvin laaja ja laadultaan suhteellisen vaikea.

Suullinen näyttö on otettu vastaan kahdessa kestoltaan varsin pitkässä pääkäsittelyssä käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa sekä vielä suullisessa käsittelyssä Korkeimmassa oikeudessa.

Asiaa ei tämä huomioon ottaen olisi voitu käsitellä kokonaisuutena arvioiden ripeämmin.

Tämän vuoksi Korkein oikeus hylkää väitteen oikeudenkäynnin viivästymisestä ja siihen perustuvan vaatimuksen rangaistuksen lieventämisestä."

Erittäin hyvin perusteltu tuomio!!!

Verrattaessa tapaus KITTILÄÄ tapaus JUANKOSKEEEN, voidaan todeta, että JUANKOSKELLA KYSYMYS on ollut aivan toisen luokan RÖTÖKSISTÄ, joista ei ilmeisesti millään ilveellä selviä ehdolllisella tai sakkorangaistuksella, jos Suomi on HIDAS OIKEUSVALTIO!!!

Takauspetoksesta kannattasi tehdä sopimus AKM:n kanssa, jos vielä ehtii.

Juankosken keskustan virallinen ääni Re: Juankoski vs. Kittilä12.4.2023 22:09
Kovaa tekstiä on. Miten me voisimme sopia, että lopetetaan uhkaukset tähän. Minulle kävisi, että luopuisin voittamistani vaalikahveista Martin teekissä ja olisimme sujut. Miltä tällainen ehdotus kuulostaa. Itse asiassa voisin taivuttaa Petrin tarjoamaan kahvit meille molemmille, siis akm:lle ja minulle. Onhan tässä muitakin voittajia kuin vain keskusta.

Juankosken keskustan virallinen ääni Re: Juankoski vs. Kittilä13.4.2023 8:34
Oho, olenpa tehnyt eilisiltana kovan tarjouksen. Tämä tarjous on voimassa vain vuorokauden. Sen jälkeen akm ei tule saamaan mitään. Kaikilla saamisilla on vanhenemisaika.

alan kolmas miesRe: Juankoski vs. Kittilä13.4.2023 17:21
Keskustan virallinen ääni ei tunne selvästikään Suomen Perustuslakia, eikä myöskään virkamiehiä koskevaa lainsäädäntöä.

Virallinen ääni elää yhä "veret seisauttavassa" KITTILÄN AJASSA, mutta nyt vaalit on käyty ja TÄYTYY NÖYRTYÄ.

Tämä on ihan ennen kuulumatonta, että VIRALLINEN RYHTYY NYT RÖKÄLETAPPION JÄLKEEN VASTUSTAMAAN JOPA OIKEUTTA JA KOHTUUTTA!!!

Virallinen ääni ei muista sitäkään, että KIITOLLISUUDEN VELKA on jopa pahempi kuin EU VELKA.

Kiitollisuuden velka ei vanhene koskaan!!!!

alan kolmas miesRe: Juankoski vs. Kittilä13.4.2023 18:07
Virallisen äänen tulisi olla KIITOLLINEN siitä, että AKM selvitti yli 700 sivuisessa raportissaan, ketkä Juankoskella ja muualla olivat SYYLLISIÄ ja ketkä SYYTTÖMIÄ.

PB:n tapauksessakin on pelkästään Juankoskella 10 epäiltyä syytekohtaa alakohtineen ja JBOY:n kohdalla vastaavia kohtia alakohtineen on kaikkiaan 8 kpl.

Kun näitä vertaa Kittilän hiihtohissijupakkaan, jossa koomasta noussut Suur-Suomen Hallituksen ilmasto-ohjelmankin luonut Antti Rinnekin oli antanut punamultahengessä lausuntoja oikeudelle, niin kuka tahansa huomaa, millainen valtava ero näissä asioissa on ollut, mutta tavoite on ollut yksi ja sama: TÖRKEÄ RAKENTEELLINEN KORRUPTIO!!!

AKM on vuosien saatossa tehnyt suurtyön Suomen eteen, kun on säästänyt vähiä oikeuslaitoksen varoja ilmeisen rikollisen toiminnan salaamisen selvittämisessä.

Virallinen ääni näyttää valitettavasti halventavan OIKEUTTA, kun vetäytyy vastuustaan jopa OLYMPIAVEIKKAUKSEN voittajalle tarjottavista kehveista.

Kaikesta huolimatta AKM on luonteeltaan armollinen, eikä tietysti halua millään tavoin vaikeuttaa virallisen äänen elämää, kun hän oli muistaakseni jo suunntellut psykiatrin äänestämistä vaaleissa, kun moukarin kanssa riehuttaesa oli ilmeisesti mennyt sekä fyysinen- että psyykkinen kunto rempalleen.

Minkäänlaista raporttia virallinen ei ole ainakaan vielä kertonut, kuinka monta MÄMMIROVETTA tuli pääsiäisenä syötyä.

Mietaahan tuntuu mämmiäkin syövän pääsiäisen aikaan muistaakseni noin 20 rovetta, joka ilmeisesti on kunnon kepuloisenkin vakiomäärä RÖKÄLEHÄVIÖN KOITTAESSA.

Mämmin liiallinen syönti on nähtävästi ollut MIETAALLAKIN se JUURISYY, miksi heiveröinen Thomas Wassberg voitti MIETAAN Lake Placidissa ja myöhemmin myös Suomessa järjestetyssä halonhakuukisassa!!!

Juankosken keskustan virallinen ääni Re: Juankoski vs. Kittilä13.4.2023 22:33
Muistelen, että akm:n kärsivällisyys ei riittänyt Tolstoin Sota ja rauha teoksen lukemiseen. Hän kuitenkin olettaa, että yleinen syyttäjä jaksaisi lukea akm:n itse laatiman syytekirjelmän 700 sivua. En ole kuullut kenenkään ystävistäni käyneen kuulusteluissa. Itseänikään ei ole kutsuttu kuultavaksi. Jollakin konstilla akm:n olisi pitänyt tiivistää sanottavansa ensin 70 sivuun ja lopulta 7 sivuun, jotta jotakin olisi tapahtunut.
Kymmenen vuotta on kulunut väitetyistä rikoksista. Monet syytetyistä ovat kuolleet ja rikokset vanhentuneet. Talousrikoksethan eivät ole murhia ainakaan meidän tapauksessamme.
Akm:n aineistoa voisi työstää romaaniksi, mutta pelkään, että kustantajan löytäminen esikoiskirjailijalle on työn ja tuskan takana. Itse olisin valmis lukemaan akm:n käsikirjoituksen ja antaisin arvion teoksen muokkaamisesta kirjaksi.
Itse kustannettuja kirjoja alkaa olla enenevissä määrin ja nykyinen painotekniikka mahdollistaa pienetkin julkaisumäärät. Enää ei välttämättä käy kuten erään kaavilaisen vainajan, jonka koko perunkirjoituksessa löytyvä omaisuus kirjattiin useamman tuhannen Näky-nimisen kirjan varasto.
Olen vuosia seurannut akm:n kirjallisia tuotoksia ja niille on ominaista monisanaisuus. Ilmaisusta tulee helposti sivuja, jotka ovat kiinnostavia itselleni, mutta eivät virkamiehenä työskentelevälle tuomarille.
Ehdotan, että otat käsikirjoituksen mukaan Teekin kahvitilaisuuteen, tarkistaisin mielelläni asiasisällön oikeellisuuden ja antaisin arvokkaita huomioita työn jatkosta.

alan kolmas miesRe: Juankoski vs. Kittilä14.4.2023 0:54
Virallisen äänen ei tarvitse olla huolissaan, että AKM ei osaisi tiiviistää asioita.

AKM on käynyt jopa HESARIN toimittajakoulun rehtorin ohjaaman kurssin läpi jopa kiittävin arvosanoin.

Virallinen ääni näyttää ehdottavan, että asiasta pitäisi kirjoittaa peräti 70 sivun mittainen yhteenveto.

AKM yhteenveto mahtui kuitenkin vain 46 sivuun. Ja kaikki tärkeimmät 18 rötöstä alakohtineen on tiivistetty vain kahden sivun kattaviin kahteen taulukkoon.

Kunhan AKM:n matka vie TEEKKIIN, niin sittenhän voidaan asiasta käydä tarkemmat keskustelut.

Siinä meillä voi mennä kahvia enemmän kuin yksi pieni kuppi mieheen.

Kahvin juonti ei ole koskaan myöskään häirinnyt AKM:n työntekoa samaan tyyliin kuin aikoinaan Harri Holkeri joutui muistaakseni tappiollisen Finnairin yhtiökokouksessa toteamaan toimittajalle, että "Minä juon nyt kahvia!!!"

AKM on monen tärkeänkin henkilön kanssa käynyt tärkeitä keskusteluja, vaikka samaan aikaan on juonut myös kahvia.

Tässä kohtaa tulee mieleen tärkeä hyvähenkinen keskustelu mm. maatalousministeriössä Kalevi Hemilän ja kansliäpäällikkö Reino Urosen kanssa, joka tietysti johti täsmälleen siihen tulokseen, mitä AKM oli toivonut ja esittänyt!!!

Se on kyllä ihan totta, ettei AKM:n kärsivällisyys ole koskaan riittänyt Tolstoin Sota ja Rauha klassikon lukemiseen, koska AKM ei lukijana
ole läheskään lukunopeudessa Paavo Suuren tasoa, mutta luetun ymmärtämisessä AKM päihittää kyllä monet nopeatkin lukijat.

AKM epäilee, että valtakunnan syyttäjän virastossa on valitettavan rajoitettu joukko hitaasti lukevia juristeja ja ehkä juuri siitä syystä virallista ääntäkään ei ole vielä kutsuttu kuultavaksi.

Toistuvasti valtakunnan syyttäjävirasto on julkisuuteenkin kertonut, että meillä on pitkät ruuhkat oikeuslaitoksessa resrssipulan vuoksi, koska suomalainen oikeuskäytäntö on politisoitunut jopa KKO:n entisen Presidentti Pauline Koskelon julkisen lausunnon mukaan, jonka hän antoi erottuaan KKO:n Presidentin tehtävistä ja siirryttyään EIT:n tuomariksi.

Kittilän tapausta kommentoidessaan julkis-ja rikosoikeuden emeritusprof. Pekka Viljanenkin on taas todennut, että rikosoikeuksissa virkamiesten syyttämiskynnys on nostettu jo niin korkealle, ettei syytteeseen joudu Suomeesa enää yksikään virkamies.

Pekka Viljasen ajatuksia tapaus Kittilästä Iltalehden hyvä toimittaja Jarno Liski kommentoi seuraavasti Iltalehdessä 14.12.2022:

"Emeritusprofessori Pekka Viljanen ripitti kovasanaisesti "eräitä tuomioistuimia" oikeusministeriön tilaisuudessa tiistaina.

□ On valitettavan lukuisia tapauksia, joissa yhteiskunta - toisin sanoen tuomioistuimet - eivät ole puuttuneet tapauksiin, joihin olisivat voineet puuttua. Siis sellaisiin, joissa lainsäädäntö ei olisi ollut esteenä, Viljanen sanoo.

Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Viljanen on Suomen johtavia virkarikosten asiantuntijoita.

□ Yleistämättä: jotkut tuomioistuimet ovat antaneet sellaisia ratkaisuja, että valitettavasti joudun toteamaan, että jotkut tuomioistuimet ovat korruptiontorjunnan heikoin lenkki, Viljanen sanoo.

Viljanen moitti erityisesti sitä, että tuomioistuimet ovat hänen mukaansa hyväksyneet selviä valheita.

□ Ainakin minun lapsuudessani opetettiin, ja ehkä vieläkin opetetaan, että valheella on lyhyet jäljet.


Nyt tuomioistuimien linja opettaa juuri päivänastaista: valehtelemalla pärjää, Viljanen moittii.

□ Minun luottamukseni eräisiin tuomioistuimiin on erittäin vakavasti horjunut, Viljanen summaa.

Viljanen on kirjoittanut etenkin Kittilästä, mutta sanoo nyt viittaavansa useisiin eri tapauksiin eri oikeusistuimissa eri puolilla Suomea.

Viljanen ei kuitenkaan halua nimetä tuomioistuimia tai tuomioita, joiden hän katsoo tosiasiassa suojelevan korruptiota Suomessa sekä nostavan poliisin ja syyttäjän kynnystä puuttua rikosepäilyihin.

□ Ongelmana on se, että kun tuomioistuin on hylännyt syytteet, vaativat asianomaiset, että heitä kohdellaan syyttöminä.

He voisivat yrittää syyttää minua kunnianloukkauksesta, jos minä sanoisin, että heidän syytteidensä hylkääminen oli väärin, Viljanen sanoo.

Luottamushenkilöiden vastuu

Viljanen nosti paneelikeskustelussa esiin kysymyksen luottamushenkilöiden vastuusta.

Hän on kirjoittanut aiheesta Kittilän laki -kirjassa yhdessä toimittaja Eeva-Liisa Hynysen kanssa.

Alkuvuodesta hän myöskin rusikoi Suomen Asianajajaliiton Defensor Legis -lehdessä Rovaniemen hovioikeuden viimevuotisen tuomion perustelut niin sanotussa Kittilä-jutussa.

Rovaniemen hovioikeus vapautti syytteessä olleet luottamushenkilöt, jotka olivat tehneet hallinto-oikeuden laittomaksi katsomia - ja kuntalaisten maksettavaksi tulleita - päätöksiä Kittilän kunnanjohtajan irtisanomisesta.

Viljanen korosti, ettei ota kantaa tuomion lopputulokseen, vaan sen perusteluihin. Niiden hän katsoi romuttavan luottamushenkilöiden virkavastuun.

Paneelikeskustelussa Viljanen myönsi, että luottamushenkilöiltä ei voida odottaa yksityiskohtaista laintuntemusta."

AKM huomauttaa viralliselle ääneelle, ettei sillä verukkeella luottamushenkilö voi tietenkään vapautui mahdollisista virkasyytteistä, vaikka hänellä ei olisi yksityiskohtaista laintuntemusta.

Tällaisissa tapauksissa olisi tietysti parasta jäävätä itsensä laittomasta päätöksenteosta. Näinhän esim. Pohjolaisen Martti viisaasti teki ja omistaa nyt jo lähes koko Juankosken.

Kuhan Masa ei vielä ostaisi koko kartonkitehdastakin yhdessä AKM kanssa.

Teekissä voitaisiin kyllä virallisen äänen kanssa sopia siitä, että virallinen ääni tulisi uudelleen käynnistetyn Römssyn yhteiskunta- ja ja ympäristöasoiden vastaavaksi johtajaksi.

Melko varmasti voisimme taata ihan kohtalaisen palkankin vaivannäöstä, mutta tuskin ihan aluehallintojohtajan palkoille kuitenkaan ainakaan alkuvaiheessa Römssyn palveluksessa voisi päästä.

Luulen, että ainakin aluksi olisi vähän niin kuin sivutoiminen homma,

Jos virallinen ääni joutuisi kuitenkin laatimaan laajempia esim. ympäristösuojeluun liittyviä selvityksiä, niin tieysti AKM mielellään auttaisi niissäkin, että kaikki lainsäädäntöön ja tekniikkaan sekä talouteen liittyvat seikat tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi.

Kyllä Juankoskellakin jokainen luottamushenkilö tarkalleen tiesi, mitä oltiin vuosina 2010-2011 tekemässä, koska KHO:kin kyseli moneen kertaan laittomien päätösten perusteluja, mutta luottamushenkilöt vain päättivät sitkeästi hakata päitään ns. KARJALAN MÄNTYYN.

Tästähän persujen uusi kansanedustaja TEEMU KESKISARJAKIN varoitti jo ennen vaaleja, mutta eihän TEEMUN pitkät historialliset opetuksetkaan tietenkään menneet kepunkaan kasanedustaja ehdokkaiden korviin millään tavoin ja nyt sitten on lähetetty itkijänaisten joukko Eduskuntaan armoa rukoilemaan.

Virallinen ääni varmaan muistaa, kun AKM aikoinaan totesi, että Hanna-Kaisakin joutui Eduskunnan käytävillä itkemään, kun oli tyhmyyttään lähtenyt sosialisti herrojen ja narrien sekä punamulta humandereiden kanssa marjaan!!!

Juankosken keskustan virallinen ääni Re: Juankoski vs. Kittilä14.4.2023 7:22
Akm varmasti tuntee sananlaskun " ei korppi korpin silmään iske". Korkeassa asemassa oleva viranomainen ei ryhdy oikeaksi tietämiin toimiin, jos ne kohdistuvat toiseen korkeaan viranomaiseen. Pienissä Juankosken kokoisissa kunnissa tällä yksikertaisella ohjeella tai paremminkin tiedolla totuimme selviytymään. Harvassa olivat ne yksilöt, jotka nousivat kapinaan. Annoimme ajan hoitaa monet vaikeat tapaukset.
Akm on vasta nyt käymässä toimiin, kun aika on hoitanut ongelman. Olisi pitänyt olla hätäisempi.
En olisi keskustan virallinen ääni, jos en pystyisi antamaan muutamaa huvittavaa esimerkkiä sitkeän kansalaisen taistelusta viranomaisen kanssa. Pieneen kirjaan on minullakin aineisto, mutta kiinnostuneen lukijakunnan pienuuden vuoksi ja sopuisan yhteiselämän jatkuvuuden vuoksi en kirjoita kirjäa.

alan kolmas miesRe: Juankoski vs. Kittilä14.4.2023 19:33
Virallinen ääni erehtyy asiassa sen suhteen, että AKM muka vasta nyt olisi lähtenyt asiassa liikkeelle.

Totuus on kuitenkin toinen. AKM lähti liikkeelle asiassa jo vuonna 2000, kun otti tavoitteekseen RÖMSSYN pelastamisen.

Valitettavasti tämä prosessi on ollut hidas, koska Juankoskella etenkin kepu ja kaikki kaupungin viranomaiset ovat vastustaneet RÖMSSYN pelastamista.

AKM neuvotteli asiasta sopimuksen jo PAPERILIITONKIN kanssa 2009, mutta tietysti Juankoskella vastustettiin tätäkin asiaa, koska PELASTUSOHJELMAA ei oltu keksitty Juankoskella.

Tyypillinen "VÄÄRIN SAMMUTETTU" tulipalo.

Nyt virallinen äänikään ei sitten uskalla edes pientä punaista kirjaa kirjottaa, koska tietää, ettei hänen kirjallaan ole sellaista lukijakuntaa kuin MAOLLA tai edes LAULAJA KATRI HELENALLA, jonka KALAKAVERIN järjestämissä konserteissa alkaa ikääntynyt väestö ilmeisesti olla jo vähissä, joten täytyy KATRINKIN alkaa puhumaan jo intiimeistä asioistakin.

Toivottavasti KATRI ei mene yhtä pitkälle paljastuskirjoissaan kuin edesmenneen TOPI UOSUKAISEN RIITTAKIN taannoin innostui sellaisen kirjailemaan ja seuraukset olivat katastrofaaliset, mutta SUPON entisestä johtajasta SEPPO TIITISESTÄ tuli kuitenkin RIITANKIN hyvä perheystävä!!!

Epäselväksi on kuitenkin jäänyt vielä se, missä vaiheessa ne Jarno Liskin etsimät Saarelaisen asiakirjat pääsi katoamaan Supon arkistosta.

Vai menikö ne vahingossa samaan Ö-MAPPIIN, jonka MANU määräsi TIITISEN LISTAN ohella laitettavaksi Supon kassakaappiin, eikä tietenkään normaaliin arkistoon, josta Saarelaisen papereita on koko SUPON arkistohenkilöstö nyt etsinyt jo vuosikausia.

Selvästi näkee, ettei SUPON PORUKKA ole koskaan pikkulapsena leikkinyt edes piilosta, kun meilläkin aina poikaporukalla aina etsijöitä neuvottiin, että "POLTTAA, POLTTAA...", kun etsijä pääsi piilon lähelle!!!

Ainahan sitä elämässä jonkinlaista konsulttia ja opasta tarvitaan!!!

Mutta konsulentiksi ja keinosiementäjäksi ei kannata ryhtyä.

Sama koskee myös moukarin heittoa. TEEMU KESKISARJA voisi hyvin kirjoittaa monta opettavaista tarinaa, kuinka hyvän moukarinheittäjän terveys saattaa mennä yllättävän huonoksi.

Lainaanpa alle ILTALEHDEN taannoista surullista tarinaa UUKUNNIEMEN OLYMPIAVOITTAJA JUHA TIAISESTA alle:

"Traagisesti kuolleen suomalaisen olympiavoittajan elämään jäi tyhjiö uran jälkeen: "Surullista, että hänen elämänsä päättyi niin varhain"

Vain 47-vuotiaana kuolleen Juha Tiaisen suhde urheiluun oli äärimmäisen intohimoinen.

Videolla muistellaan Juha Tiaisen uraa ja elämää.

Tekijän kuva
Vesa Parviainen
vesa.parviainen@iltalehti.fi
Sunnuntai 11.7.2021 klo 16:33

Moukarinheiton olympiavoittaja Juha Tiainen menehtyi Lappeenrannassa vain 47 vuoden iässä.

Tyhjiö urheilu-uran jälkeen saattoi olla kova paikka hengelliselle miehelle.

Iltalehti julkaisee Tokion olympialaisten alla sarjan suomalaisten olympiasankareiden haastatteluja.

Juha Tiaisen tarina on julkaistu alun perin 21.6.2017.

Los Angelesin 1984 kesäolympialaisten moukarifinaali määritteli monella tavalla Juha Tiaisen loppuelämää.

Tiainen kiskaisi kolmannellaan komean, 78,08 kantaneen kaaren. Se toi olympiavoiton kymmenen sentin erolla Länsi-Saksan Karl-Hans Riehmiin.

Kultamitali ei kuitenkaan saanut tuolloin 28-vuotiasta suomalaista ratkiriemukkaaksi.

Suorassa radiohaastattelussa hän totesi olevansa kyllä olympiavoittaja mutta ei kuitenkaan maailman paras moukarinheittäjä.

Tiainen olisi halunnut haastaa maailmantilaston kärjessä olleet Neuvostoliiton ja Itä-Saksan moukarijätit, mutta itäblokin olympiaboikotti piti nämä sivussa kilpailusta.

Neuvostoliiton johdolla yhteensä 14 rautaesiripun takaista maata boikotoi kisoja vedoten "Yhdysvaltojen heikkoon turvallisuustilanteeseen".

Tosiasiassa boikotti oli vastatoimi USA:n junailemalle vuoden 1980 Moskovan kisojen boikotille.

Tiainen oli kauden parhaallaan 81,52 ensimmäinen suomalainen 80 metrin ylittäjä. Maailmantilastossa hän oli viides edellään Neuvostoliiton Juri Sedyh, Sergei Litvinov, Jüri Tamm ja Igor Nikulin.

"Osasi arvostaa"

Juha Tiainen nousi Los Angelesissa 1984 korkeimmalle korokkeelle.

Muut mitalistit olivat länsisaksalaisia. Olympiahopeaa heitti Karl-Hans Riehm (vas.) ja -pronssia Klaus Ploghaus.

Uukuniemellä vuonna 1955 syntynyt Juha Tiainen kuoli vuonna 2003 vain 47-vuotiaana, mikä lähetti liikkeelle huhuja lääkkeistä, alkoholista, tahallisuudesta ja luovuttamisesta.

Virallinen kuolinsyy oli kuitenkin pitkittynyt virusperäinen keuhkokuume.

Eräiden arvioiden mukaan Tiainen ei koskaan päässyt yli "ei-ansaitusta" olympiavoitostaan ja katkeroitui. Tiaisen hyvin tuntenut Jarmo Mäkelä ei allekirjoita tällaista näkemystä.

□ En usko, että siinä olisi tuommoista mekanismia tullut. En ainakaan semmoista tunnistanut, Suomen Urheiluliiton toimitusjohtajana 2012?2018 toiminut Mäkelä sanoo.

□ Ehkä jonkinlaista keskustelua asian ympärillä oli silloin, kun se oli tuore, ja Juha itsekin saattoi siihen osallistua, mutta mielestäni hän käsitteli asian varsin pian hyvin.

Kyllä olympiakullan historiallisuus ja merkitys hänelle realisoitui, ja hän osasi sitä itsekin arvostaa ja nostaa sen sille paikalle, minne se kuuluu.

□ Onhan olympiakisoissa ollut boikotteja muulloinkin, ja jokainen olympiavoitto on Suomen kokoisessa maassa uniikki, Mäkelä muistuttaa.

□ Ehkä siinä oli se, että uran jälkeen elämisen tapa muuttui.

Urheilu jäädessään pois jätti hetkellisesti liiankin ison palan Juhan elämästä pois. Siitä sitten syntyi niitä vaikeuksia.

Henkiset avut

Juha Tiaisen tarinan ymmärtääkseen on ymmärrettävä hänen poikkeuksellisen intohimoinen suhteensa urheiluun.

Tiainen panosti urheiluun niin paljon, että oli toisinaan taloudellisesti ahtaalla.

Hän jopa rakensi treenipaikakseen kuutostien varteen Lappeenrantaan heittoladon valoineen ja lämmityksineen.

□ Tutustuin Juhaan sotaväessä. Oltiin 70-luvun puolivälin maissa yhtä aikaa Santahaminassa urheilukoulussa, ja tutustuin häneen paremmin siellä, Mäkelä kertoo.

□ Kun puhutaan urheiluun omistautumisesta ja urheilun palosta, niin kyllä Juha jos kuka oli sellaisen ruumiillistuma.

Paljolti niillä henkisillä avuillaan hän teki itsestään olympiavoittajan ja kansainvälisen luokan tähtiurheilijan, vaikka jos fyysistä lahjakkuutta arvioidaan, niin siihenkin aikaan oli paljon hänen kaltaisiaan ja kenties parempiakin urheilijoita.

Tiainen repi potentiaalistaan kaiken irti äärimmäisen kovalla työllä.

Kun hän kilpauransa jälkeen työskenteli jääkiekon liigaseuran SaiPan fysiikkavalmentajana, hän ei nähnyt samanlaista urheilulle antautumista, mikä aiheutti hänessä turhautumista.

Samalla tavalla kävi, kun hän toimi liitossa moukarinheiton lajivalmentajana.

Titanicin hymni

Teoksessa Kiveen hakatut, urheilusankaruuden jäljillä (Arto Teronen ja Jouko Vuolle 2011) Tiaisen valmentaja Taisto Polvi kuvailee Juha Tiaista "kahtia jakautuneeksi persoonaksi", on-off-ihmiseksi, jolle asiat olivat mustavalkoisia.

Los Angelesissa huipentui kahden miehen yhdeksän vuoden projekti.

□ Saatettiin heittää 70 heittoa yhdessä harjoituksessa ja 60:s kantoi vielä yli 76 metriä.

Moista ei nykyheittäjien kannata kokeilla, Polvi sanoo kirjassa, josta myös seuraava ote:

"Juha Tiaisella oli hyvin herkkä suhde uskontoon, mikä, kuten niin moni muukin asia, ei julkisuudelle kuulunut.

Taisto Polvi kertoo heidän usein puhuneen uskonnosta, johon molemmilla oli suhde myös musiikin kautta.

□ Juhan kanssa puhuttiin usein myös kirkkomusiikista, sanoo Polvi.

Titanicin kuuluisa hymni, kuolevan laivan soittokunnan viimeinen viesti Sua kohti Herrani, oli yksi Juhan rakastamista melodioista ja lauluista.

Taisto Polven mukaan Juha sanoikin kerran, että "jos mie satun kuoleen ennen sinnuu, niin sie tuut laulaa sen vanhoilla sanoilla ja rytmillä hautajaisiin".
Taisto Polvi ei jättänyt Juhan toivetta täyttämättä."

Tyhjiö tilalle

□ Juha oli laaja-alainen persoona, Jarmo Mäkelä muistelee.

□ Julkikuva ei kertonut koko totuutta. Minä opin tuntemaan hänet hyvin sielukkaana persoonana.

Hän oli hyvin kultturelli, ja klassinen musiikki oli hänelle tärkeää.

Tämä puoli varmaan toi sopivaa vastapainoa urheilulle, joka oli tietysti ykkösasia.

□ Juha Tiaisesta jäivät hyvin lämpimät muistot niin urheilijana kuin henkilönä muutoinkin. Oli tietysti surullista, että hänen elämänsä päättyi niin varhain kuin se päättyi.

Tapahtuneen syitä Mäkeläkin voi vain arvioida.

□ Omistautuminen urheilulle oli niin voimakasta ja kokonaisvaltaista.

Hän aika pitkälle yhdisti urheilemisen hienosti työ- ja siviilielämän kanssa.

Kovimpina vuosinaan hän oli syksystä alkutalveen töissä ja teki poliisinvirkaa normaalisti ja harjoitteli siinä ohessa.

Talvesta syksyyn hän sai virkavapauksia ja pystyi harjoittelemaan täysin ammattimaisesti reilut puoli vuotta, Mäkelä taustoittaa.

□ Sillä systeemillä hän meni hienosti, mutta sitten kun urheilu-ura loppui, niin varmaan siinä jonkinlaista tyhjiötä tuli.

Elämästä lähti kovin paljon pois, ja ehkä urheilu jätti vähän sellaista miinusmerkkistä jälkeäkin.

Se saattoi sitten heijastella urheilun jälkeisiin vuosiin jollain tavalla eikä aina niin myönteisesti. Näin minä sen asian hahmottaisin.

Keuhkokuume

Olympiavoiton jälkeen Tiainen loukkasi selkänsä luodessaan multaa kotipihalla.
Vamma haittasi koko loppu-uraa, joka päättyi vuonna 1990 Splitin EM-kisojen yhdeksänteen sijaan.

Sen jälkeistä tyhjiötä tuli täyttämään myös alkoholi, mutta Mäkelän mukaan ei kuitenkaan siinä määrin mitä on huhuttu.

Mäkelä piti Tiaisen kanssa yhteyksiä puhelimen välityksellä, ja toisinaan he tapasivat yleisurheilukilpailuiden yhteydessä.

□ Minäkin sitä loppuvaihetta jonkun verran seurasin, tai sain siitä tietoja.

Kyllä varmaan Juha tuli käyttäneeksi alkoholia joskus liikaa, mutta asia oli kuitenkin sillä tavalla hallinnassa, että työasiat sujuivat ja hän pystyi hallitsemaan asioita, Mäkelä kertoo.

□ Kuolinsyyhän oli, näin minulle on kerrottu ja hänet paremmin tuntevien kanssa olen keskustellut, että Juha oli vilustunut työympäristössä ja diagnoosi oli keuhkokuume. Se on tosiasia."

eeroRe: Juankoski vs. Kittilä18.4.2023 0:44
KKO:n antaman ehdollisen vankeustuomion virka-aseman väärinkäyttämisestä saanut Kittilän kunnanjohtaja Timo Kurula (kepu)
saa tänään kunnanvaltuuston kokouspäätöksen äänin 20-7 jatkaa kunnanjohtajana.
Että silleen päättää kepuenemmistöinen valtuusto.Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: