Keskustelu

PVKunnan lainoista oikeuskäytäntöä14.5.2020 15:22
Kunnallisvalitus ? Kunnan myöntämä laina ? Kunnan omavelkainen takaus ? Merkittävä taloudellinen riski ? Vakuus ? Jälkipantti yrityskiinnityksestä ? Tietoverkko-osuuskunta ? Osuuskunnan heikko taloudellinen tila

Vuosikirjanumero: KHO:2020:50
Antopäivä: 14.5.2020
Taltionumero: 2110
Diaarinumero: 3103/3/19
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2020:50

Kunnanvaltuusto hyväksyi Kuntarahoitus Oyj:n 1,5 miljoonan euron lainatarjouksen. Talousarvioon lisättävällä lainalla oli tarkoitus maksaa paikallisen tietoverkko-osuuskunnan lainojen lyhennyksiä rahoituslaitoksille sekä osuuskunnan velkoja kunnalle. Valtuusto päätti samana päivänä myöntää tietoverkko-osuuskunnalle 1 488 884,76 euron suuruisen lainan ja hyväksyä sitä koskevan velkakirjan.

Kuntalainen A valitti päätöksistä hallinto-oikeuteen. Valituksessa katsottiin, että valtuuston edellä tarkoitetut päätökset olivat kuntalain 129 §:n 1 momentin vastaiset sekä kunnan että tietoverkko-osuuskunnan heikon taloustilanteen vuoksi. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen.

Korkein hallinto-oikeus kumosi A:n valituksesta hallinto-oikeuden päätöksen ja valtuuston päätöksen siltä osin kuin kysymys oli lainan myöntämisestä osuuskunnalle.

Kunta oli osallistunut usean vuoden ajan laajakaistapalvelujen tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnittelu- ja rakentamishankkeeseen kunnan alueella. Kunta oli antanut hankkeen toteuttamista varten perustetun tietoverkko-osuuskunnan pankkilainoille omavelkaisia takauksia. Kunta oli joutunut maksamaan osuuskunnan lainojen lyhennys- ja korkoeriä, minkä lisäksi kunta oli myöntänyt osuuskunnalle myös bulletlainan. Osuuskunnalle myönnetyllä uudella lainalla oli tarkoitus kattaa ennenaikaisesti osuuskunnan lainojen lyhennykset yli 870 000 euroa neljältä vuodelta, jo maksetut yli 310 000 euron suuruiset lyhennys- ja korkoerät ja 300 000 euron bulletlaina.

Osuuskunnan taloudellinen tila oli erittäin heikko. Osuuskunnan oma pääoma oli menetetty ja sen omaisuus koostui käytännössä rakennetusta valokuituverkosta, joka oli vaikeasti realisoitavissa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kunnan osuuskunnalle myöntämään lainaan sisältyi kuntalain 129 §:n 1 momentissa tarkoitettu merkittävä taloudellinen riski, kun otettiin huomioon kunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen taseen loppusumma noin 13,8 miljoonaa euroa.

Asiaa ei ollut arvioitava toisin sillä kunnan esittämällä perusteella, että kunnan taseessa olisi riittävä ylijäämä taloudellisen riskin kattamiseksi tai että kunnan riskit olisivat lainajärjestelyllä pienemmät kuin jos osuuskunnan annettaisiin joutua konkurssiin tai velkajärjestelyyn. Lainan myöntämisen ei voitu katsoa liittyneen kunnan osuuskunnalle aikaisemmin myöntämiin sitoumuksiin kuntalain esitöissä tarkoitetulla tavalla takautuvasti niin, että 1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain 129 §:n 1 momentissa tarkoitetut rajoitukset eivät olisi koskeneet kysymyksessä olevaa uutena pidettävää lainaa. Kun kunnan etuja ei myöskään voitu katsoa turvatun sillä, että osuuskunta oli sitoutunut antamaan luoton vakuudeksi kunnalle jälkipantin yrityskiinnityksestä ensisijaisen pantinhaltijan saatavien jälkeen, valtuusto oli päättäessään lainan myöntämisestä osuuskunnalle toiminut kuntalain 129 §:n 1 momentin vastaisesti.
?Kuntalaki 129 § 1 momentti ja 135 §
?Hallituksen esitys (HE 268/2014 vp)
? HaVM 55/2014 vp

Päätös, jota valitus koskee
Itä-Suomen hallinto-oikeus 24.5.2019 nro 19/0108/4Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: