Keskustelu

alan kolmas miesct+1 ? ct = δ x ct +γ x (ht+1 -ht) +ηt9.6.2022 2:17
YLE ja FAKE NEWS MEDIAN SUOMEN JOHTAVA AVIISI ELI HESARI on kaikille suomalaisille tehnyt selväksi käsitteen HIILINIELU.

Kuitenkin korkeintaan vain 0.0001% prosenttia Suomen kansasta tietää, mikä HIILINIELU oikeasti on.

Puhumattakaan siitä, miten HIILINIELUN KOKO tai SEN MUUTOS lasketaan.

Kuitenkin yllä esitetty matemaattinen oppikirjamalli on laadittu sitä varten, että ns. HIILINIELUA PYSTYTÄÄN periaatteessa gramman tai milligramman tarkkuudella seuraamaan periaatteessa reaaliajassa.

Oppikirjamalli on siis tarpeellinen, koska sen avulla EU:n KOMOSAARIT, MEPIT ja VIRKAMIEHET sekä -NAISET pystyvät nykyään määräilevät nykyään jo jokaisen suomalisenkin elämää.

Varmuuden vuoksi ja oppikirjamallin läpinäkymättömyydenkin turvaamiseksi malliin on tietysti otettu mukaan HILLINIELUA KUVAAVA TERMI c, joka lastetaan ajassa t ja sitten ajassa t+1. Lisäksi oppikirjamallissa on vielä merkittävä määrä kreikkalaisista aakkosista peräisin olevia tunnuslukuja edustaen epämääräisiä vakioita ja muuttujia seuraavasti:

- δ (delta): matemaattisissa malleissa käytetään muutoksen merkkinä

- γ (gamma): matematiikassa viittaa jonkinlaiseen jakautumaan

- η (eeta): tällä merkillä viitataan yleensä hyötysuhteeseen, josta

Wikipedia kirjoittaa seuraavasti:

"Tästä määritelmästä ei selviä, mitä tarkoitetaan koneen tekemällä työllä. Esimerkiksi kone, joka tuottaa 30 prosentilla siihen syötetystä energiasta lämpöä ja lopulla leluja, voidaan tulkita sataprosenttisen tehokkaaksi, jos konetta käytetään myös tehtaan lämmitykseen.

Käytännössä mekaaninen hyötysuhde on aina välillä [0,1). Ihannetapauksessa η=1 koneesta ei tulisi lainkaan sivutuotteita, vaan kaikki energia voitaisiin hyödyntää koneen varsinaiseen tarkoitukseen.

Millään koneella ei voi olla hyötysuhdetta η > 1, sillä energiaperiaatteen mukaan universumin energiamäärä on vakio.

Muussa tapauksessa kone voisi tuottaa itselleen energiaa omaa käyntiään varten ja vielä sen jälkeen tuottaa jotain muuta tuotetta. Tämä olisi jonkinlainen ikiliikkuja."

AKM epäilee, että EU:ssa ainakin Suomen MEPIT ja KOMISAARIT saattavat hyvinkin tavoitella tuon yo. oppikirjamallin avulla Suomen energiahuoltoon jotain ikiliikkujan tapaista JÄTTILÄISVOIMALAA esim. FENNOVOIMAN PERUSTUKSILLE.

Saattaa hyvin olla niinkin, että pienemässä mittakaavassa Juankoskella virallinen äänikin on voinut jo hylätä pahvipyöräajatuksensa ja käynnistänyt rahankeruun PAIKALLISTA IKILIIKKUJAA VARTEN.

Tarkasti ottaen otsikossa esitetty matemaattinen malli edustaa kuitenin KOMMUNISTISTA AATEMAAILMAA PARHAIMILLAAN ? joku virkamies tai toimisto asettaa tietyt tavoitteet 5 vuodeksi eteenpäin aivan samalla tavalla kuin aikoinaan kommunistit asettivat tavoitteita esim. teräksen tuotannolle NEUVOSTOLIITOSSA.

Tavoitteet oli tonnimääräisiä, mikä johti siihen, että NEUVOSTOLIITOSTA tuli MUSTAN TERÄKSEN JOHTAVA TUOTTJA maailmassa, mutta RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ ei osattu valmistaa. Niinpä MUSTA TERÄS RUOSTUI SITÄ MUKAA, kun sitä valmistettiin.

EU:n ilmastopolitiikka perustuu myös määrään, nimenomaan päästöjen määrään ja poliitikkojen päästöille antamaan hintaan.

Maailman koko energiahuoltoa ajatellen EU:n päästökauppa koskee kuitenkin vain noin 10% kaikista päästöistä. Näin ollen näitä päästöjä rajoittamalla tai optimoimalla ei voida MAAPALOLLA OLEVAAN ELMÄÄN VAIKUTTAA KÄYTÄNNÖSSÄ MITÄÄN.

MONOLIITTINEN SIMULOINTIMALLI kuitenkin suurella varmuudella aiheuttaa alueellisesti enemmän haittaa kuin hyötyjä.

Kaikki EU:n maan ovat sosiologisesti, ekologisesti, kulttuureiltaan ja tuotantotaloudellisesti täisin erilaisia, niin eri maiden energiahuoltoa ei tietenkään voi rakentaa esim. pelkästään TUULIVOIMAN VARAAN, jota EU:n byrokraatit tuntuvat nykyään pitävän jonkinlaisen VIHREÄNÄ HOPEALUOTINA.

TERRA SIPILÄ, joka muuten löysi Kainuun Korvesta KAINUUN IHMEEN eli KATASTROFAALISEN TERRAFAME HANKKEEN, innostui myös SUOMEN HIILLINIELUSTA ja päätti, että Suomesta tehdäänkin ILMASTOHIHHULEIDEN MALLIMAA, joka on HIILINEUTRAALI jo vuonna 2045.

Tätä muutosta toteuttamaan TERRA SIPILÄ nimitti RUOKOLAHDEN LUOMU TIILIKAISEN, joka nyttemmin on kuitenkin vaihtanut alaa, kun "HIPPOS" LINTILÄ nimittikin LUOMUN yllättäen GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN PÄÄJOHTAJAKSI, jolloin LUOMUSTA tuli myös KAIVOSALAN PROFESSORI.

Ennen LUOMUN alan vaihdosta hän oli jo ehtinyt käymään SEINÄJOEN TANGOMARKKINOILLA vahingossa esittelemässä KEPULOISTEN SUOMI KUNTOON OHJELMAN, kun LUOMUN piti lausua YLEISÖLLE ULKOMUISTISTA TAISTO TAMMEN LEGENDAARISEN TANGO MERELLÄ BIISIN ensimmäinen säkeistö.

LUOMUN suuriin saavutukseen kuuluu tietysti se, että LUOMU NIMITTI METSÄHALLITUKSEN JOHTOON ENTISEN OPETTAJANSA JOENSUUN YLIOPISTOSTA, mutta tunnetustihan kyseinen METSÄHALLITUKSEN PÄÄJOHTAJA jouduttiin sitten erottamaan, kun pääjohtajan kohdalla todettiin erittäin korkea kyvykkyystaso HARHJAAN JOHTAMISESSA ja alaisten KIUSAAMISESSA.

LUOMUA on kiittäminen myös siitä, että LUOMU sai tehtyä kivihiilen käyttöä koskevan lain 416/2019, jolla kivihiilen käyttö päätettiin lopettaa Suomessa jostain tuntemattomasta syystä jo vuonna 2029.

Lain hyväksyi tietysti LUOMUN esityksestä UNILUKKARI 29.3.2019.

Tietenkään UNILUKKARI ei esittänyt sitä, millaisia kustannuksia energiayhtiöille ja kuluttajille tästä KIILUSILMÄISTEN ajamasta laista aiheutui.

Pääkaupunkiseudulla HELEN ei ole vieläkään löytänyt järjellistä ratkaisua, miten pääkaupunkiseudun lämpöhuolto turvataan talvipakkasella, mutta hiilivoimalat on kyllä jo päätetty sulkea.

Vastaavalla tavalla TEM oli tilannut konsulttitoimisto AFRY:ltä raportin 8/2020, jonka kansilehden jälkeisellä sivulla todetaan, ettei AFRY vastaa siitä, onko tieto välttämättä oikeaa, eikä myöskään siitä, jos tiedon käyttäminen aiheuttaa joillekin vahinkoa:

"Tämä raportti on tehty AFRY Management Consulting Oy:n (AFRY) toimesta työ- ja elinkeinoministeriön käyttöön ("Asiakas"). Raportti on laadittu noudattaen AFRYn ja Asiakkaan välisen sopimuksen ehtoja.

AFRYn tähän raporttiin liittyvä tai siihen perustuva vastuu määräytyy yksinomaan kyseisten sopimusehtojen mukaisesti. AFRYn näkemyksen mukaan tämän julkaisun sisältämät tiedot ovat paikkansapitäviä ja perusteltuja.

Tästä huolimatta raporttia tulkitsevien tai käyttävien osapuolten tulee käyttää omaa harkintaansa sekä ammattitaitoaan julkaisun tietojen soveltamisessa.

Tämä julkaisu sisältää osittain informaatiota, joka ei ole AFRYn hallittavissa.

Näin ollen AFRY ei anna julkaisun perusteella tai siihen liittyen mitään vakuutusta, nimenomaista tai konkludenttista, eikä vastaa sen sisältämien tietojen ja arvioiden oikeellisuudesta.

AFRY ei vastaa kolmansille osapuolille tämän julkaisun käyttämisen tai siihen luottamisen perustella aiheutuneesta haitasta taikka mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta."

AFRY:n TEM:lle toimittamassa TURVERAPORTISSA on kyllä ansiokkaasti esitetty turvekattiloiden määriä ja niiden muutoskustannuksia, joihin voidaan vaikuttaa manipuloimalla päästöoikeuksien hintoja ja verotusta.

Raportissa on kuitenkin kokonaan unohdettu kansantaloudellinen näkökulma ja koko Suomen energiahuoltoon liittyneet ILMEISET RISKITEKIJÄT, jotka ovat nyt PUTLERIN hyökättyä UKRAINAAN karmealla tavalla toteutuneet.

AFRY:n ym. raportin jälkeen nykyinen kepuloinen TEM ministeri MIKA "HIPPOS" LINTILÄ totesi TEM:in portaalissa seuraavasti:

"Turpeen energiakäytön kehitystä tarkastelevan selvityksen mukaan mitä korkeampi on päästöoikeuden hinta, sitä suurempi on turpeen käytön päästövähenemä jo vuonna 2025.

Matalan päästöoikeuden hinnan skenaariossa päästöt laskevat noin puoleen viime vuosien tasosta vuoteen 2025 mennessä.

Perushintaskenaariossa saavutetaan kevyemmällä veronkorotuksella jo 78 % päästövähennys vuonna 2025 ja tiukemmalla veron korotuksella 84 % päästövähennys.

Matalan päästöoikeuden ja kevyemmän verotuksen skenaariossa päästövähennykset jäisivät pienemmiksi.

□ Selvitys osoittaa, että hallituksen politiikka toimii ja turpeen energiakäyttö näyttäisi puolittuvan nykyisin ohjauskeinoin markkinaehtoisesti hallituksen tavoitteiden mukaisesti.

Selvitys antaa hyvää pohjaa hallituksen energiaveropäätösten tueksi, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä selvityksen tuloksia.
AFRY:n selvityksessä tarkastellaan energiaturpeen käytön kehittymistä Suomessa erilaisilla päästöoikeuden hinnoilla ja turpeen verotasoilla.

Tavoitteena on luoda käsitys turpeen käytön markkinaehtoisesta kehityksestä ja erilaisten verotasojen merkityksestä.

Selvityksessä on arvioitu myös investointitarpeita ja osittain myös muita vaikutuksia, jos energiaturpeen käytöstä päätettäisiin kokonaan luopua Suomessa nopeutetulla aikataululla."

Sitä voidaan "HIPPOS" LINTILÄLTÄ ensimmäisenä kysyä, milloin valtio on antanut yksittäisten yritysten ratkaista energiahuoltoon liittyvät ratkaisut markkinaehtoisesti???

Ei ainakaan AFRYN RAPORTIN POLIITTISISSA LASKELMISSA

Valtion tai EU:n asettamat tavoitteet ja säännökset eivät ole markkinaehtoisia vaan poliittisia utopiota, joilla ei ole mitään tekemistä riippumattoman tieteen harjoituksen näkökulmasta.

Kuten tunnettua TURVETEOLLISUUS onkin jo ehditty ajaa lähes alas, mutta nyt "HIPPOS" LINTILÄ on taas myöntämässä valtion rahoitusta siihen, miten turveyrittäjät vielä uudestaan lähtisivät soita hyödyntämään.

Kuten tunnettua, niin SUOMEN TURPEESEEN LIITTYVÄ KOTIMAINEN ENERGIAVARASTO on lähes NORJAN ÖLJYVAROJEN SUURUINEN, niin miksi me Suomessa mennään vapaaehtoisesti soiden laitaan laavuihin lämmittelemään kuin konsanaan kivikautiset esi-isämme, jotka olivat juuri keksineet tulen???

Sitäkin voi ihmetellä, että TYÖVÄEN PRESIDENTTI eli UNILUKKARI on toistuvasti pitänyt YK:ssa populistisia puheita, joissa UNILUKKARI on jankuttanut ILMASTOMUUTOKSEN MANTRAA, vaikka UNILUKKARILLA ei ole todellisuudessa ollut mitään tieteellistä näyttöä, että hänen esittämänsä skenaariot ovat tosia muutoin kuin vain Green Peacen simulointimalleissa.

YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa UNILUKKARI oli räväkällä tuulella 24.9.2019, kun hän oli nimittänyt juuri uuden hallituksen, jonka hallitusohjelmassa todettiin, että Suomi on kokoansa suurempi ja me voimme muuttaa myös koko maailman energiahuollon, kun me esimerkillisesti olemme asettaneet tavoitteeksi, että SUOMI ON HIILINEUTRAALI jo etuajassa vuonna 2035.

Tunnetustihan meidän kasvihuonepäästötkin ovat vain 0.1% maailman kaikista päästöistä, mutta meillä on kuitenkin ylivertainen energiaosaaminen, joka luo meille runsain mitoin uutta NOKIAN KÄNNYKÄN TAPAISTA HYVINVOINTIA.

Siksi "Haluamme johtaa esimerkin voimalla. Siinä tavoitteiden asettaminen ei riitä. Ratkaisevaa on tulosten saavuttaminen."

YO. otsikolla Iltalehden toimittaja MIKA KOSKINEN referoi lyhyesti UNILUKKARIN populistisia teesejä seuraavasti:

"Presidentti Sauli Niinistö esitteli laajasti Suomen ilmastotoimia ja -tavoitteita YK:n ilmastohuippukokouksessa New Yorkissa pitämässään puheessa maanantaina.

□ Suomen nykyiset kansalliset ilmastotavoitteet ovat maailman kunnianhimoisimpia. Hallituksemme on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Pian sen jälkeen aiomme ensimmäisenä teollisena taloutena muuttua hiilinegatiiviseksi, Niinistö kehui.

Rima on Niinistön mukaan asetettu Suomessa erittäin korkealle.

□ Haluamme johtaa esimerkin voimalla. Siinä tavoitteiden asettaminen ei riitä. Ratkaisevaa on tulosten saavuttaminen.

□ Tehtävä on vaativa. Meidän on nopeutettava päästöjen vähentämistahtia. Samalla on vahvistettava hiilinieluja. Mutta tiedämme myös, että tähän tarvittava teknologia ja innovaatiot ovat jo olemassa, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan Suomella on vankkaa näyttöä aiemmin annettujen sitoumusten täyttämisestä.

□ Vuonna 2015 Suomi oli maailman ensimmäisiä maita, joka sääti ilmastolain. Kivihiilen käyttö energiantuotannossa kielletään vuodesta 2029 alkaen. Fossiilisen öljyn käyttö lämmityksessä loppuu vuoteen 2030 mennessä.

HIILINIELU on siis EU:n KIILUSILMÄISTEN EU:n KOMISAARIEN ja MEPPIEN luoma teoreettinen käsite, jonka avulla yksityisten metsänomistajien omaisuus saadaan siirrettyä ilman väkivaltaa ja myös asiallista korvausta yhteiskunnan haltuun.

AAMEN!!!

alan kolmas miesRe: ct+1 ? ct = δ x ct +γ x (ht+1 -ht) +ηt9.6.2022 2:22
Näytti otsikon yhtälöön tulleen virheellisesti ? merkki.

HIILINIELUN MUUTOKSEN YHTÄLÖ on siis seuraava:

ct+1 - ct = δ x ct +γ x (ht+1 -ht) +ηt

Ulkopuolinen tarkkailijaRe: ct+1 ? ct = δ x ct +γ x (ht+1 -ht) +ηt9.6.2022 16:55
AKM: YLE ja FAKE NEWS MEDIA SUOMEN JOHTAVA AVIISI ELI HESARI

Venäjä onkin jo huomannut tämän ja estänyt pääsyn muun muassa Helsingin Sanomien ja Yle:n verkkosivulle.

Eli Suomen olisi syytä toimia samoin, ettei kansan tietoisuus asioista myrkyttyisi.

Ulkopuolinen tarkkailijaRe: ct+1 ? ct = δ x ct +γ x (ht+1 -ht) +ηt11.6.2022 14:09
Tuon AKM:n tarkistaman YHTÄLÖN [ ct+1 - ct = δ x ct +γ x (ht+1 -ht) +ηt ] perusteella voitaneen laskea reaalisia arvioita seuraaviin kokonaisuuksiin:

□ Millaista HIILINIELUA (c) ja SEN MUUTOSTA ajassa (t+1) kyseisen kaavan perusteella edustaa yhden kilometrin (1 km) pituinen kuuden metrin (6 m) levyinen yksityiseen talousmetsään hakattu moottorikelkkareitti?
□ Millaisella hyötysuhteella [η (eeta)] reitillä ajava moottorikelkka tekee työtä?
□ Mikä on moottorikelkan tekemän työn tulos reitillä?
□ Mikä on virallisella kelkkareitillä moottorikelkan liikennesuoritteen prosentuaalinen [%] määrä Suomessa?
□ Millaista muutosta [δ (delta)] edustaa yhteiskunnan haltuun siirretty yhden kilometrin (1 km) mittainen moottorikelkkareitin omaisuus ja taloudellinen tulos ja mikä on sen yhteiskunnallinen [γ (gamma)] jakauma?Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: